English

خانم شادی منتظری دانشجوی موسسه، موفق به کسب دکترای مهندسی پلیمر- رنگ شدند

خانم شادی منتظری دفاع موفقیت آمیز از رساله دکتری تان را تبریک عرض نموده و برایتان در مراحل پیش روی زندگی، آرزوی موفقیت و سربلندی می نمائیم.

عنوان پروژه: بررسی ارتباط بین خواص ويسکوالاستيک و دوام چسبندگی پوشش‌های بر پایه رزین اپوکسی بر روی زيرآيند فولاد نرم
اساتید راهنما: دکتر زهرا رنجبر، دکتر سعید رستگار

چکیده پروژه:
 پوشش‌های سطح در طول عمر خود تحت تاثیر عوامل مختلف جوی قرار می‌گیرند. این عوامل در طول زمان، بر چسبندگی پوشش به زیرآیند تاثیر می‌گذارند. پوشش¬ها با هرنوع کاربردی اعم از تزیینی، حفاظتی و کاربردهای خاص، اگر دچار نقص چسبندگی شوند امکان به ثمر رساندن وظیفه‌ی خود را نخواهند داشت. بنابراین برای متخصصین پوشش‌ همواره پژوهش درباره‌ی عوامل موثر بر دوام چسبندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. در این پژوهش رابطه‌ی بین خواص ویسکوالاستیک پوشش‌های اپوکسی با دوام چسبندگی آنها بر روی زیرآیند فولاد نرم بررسی شده‌ است. برای رسیدن به پوشش‌هایی با خواص ویسکوالاستیک متفاوت از یک نوع رزین اپوکسی و چهار نوع سخت کننده‌ی پلی آمینی، پلی آمیدوآمینی، پلی اتر پلی آمینی و سیکلوآلیفاتیک پلی آمینی استفاده گردید. پوشش‌های به‌دست آمده دارای خواص کاملا متفاوتی به لحاظ مدول الاستیک ، دمای انتقال شیشه‌ای و خزش و بازیابی بودند. چسبندگی اولیه‌ی پوشش‌ها به زیرآیند در ابتدا و پس از قرارگیری در محفظه‌ی رطوبت در فواصل زمانی معین اندازه‌گیری و میزان افت و بازیابی چسبندگی طی زمان بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد که نمونه‌هایی که دارای مدول الاستیک بالاتری بودند افت چسبندگی بیشتری در دوره‌های خشک و تر نشان دادند همچنین تغییر شکل برگشت ناپذیر در آزمون خزش با دوام چسبندگی رابطه‌ی مستقیمی نشان داد. سپس رفتار ویسکوالاستیک در آزمون خزش مدل شد و مولفه‌های ویسکوز و الاستیک برای هر نمونه استخراج گردید. نتایج نشان داد که دوام چسبندگی در دوره‌های رطوبتی با بالا رفتن سهم ویسکوز در رفتار ویسکوالاستیک کاهش می یابد. تحلیل نمودارهای باد و زاویه‌ی فاز در آزمون امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که پوششی که در ابتدا خواص سدگری و حفاظتی بسیار خوبی دارد به دلیل نقص در چسبندگی دچار افت خواص حفاظتی می‌شود. ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی آماری ارتباط بین خواص ویسکوالاستیک با دوام چسبندگی درمورد هر یک از گروه داده ها  محاسبه گردید که بیانگر رابطه ی مستقیم بین تغییر شکل برگشت ناپذیر و سهم ویسکوز در خواص ویسکوالاستیک با دوام چسبندگی بود.

تاریخ ایجاد: یکشنبه 21 آبان 1396
آخرین بروز رسانی: یکشنبه 21 آبان 1396
تعداد بازدید: 899

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش می باشد. 2016 ©
طراحي پرتال|طراحي پورتالطراحي پرتال (طراحي پورتال): آرانا نتورک