فهرست مقالات چاپ شده در مجلات ISI و علمي پژوهشي :
1-
    Ebrahim Jalali Dil, Saeed Pourmahdian, Mohammad Vatankhah and Faramarz Afshar Taromi , Effect of dealcoholation of support in MgCl2-supported Ziegler–Natta catalysts on catalyst activity and polypropylene powder morphology, Polymer Bulletin, Vol.64, No. 5, 445-457 ,2009
2-
KHORASSANI M.,AFSHAR-TAROMI F.,MOHSENI M.,  POURMAHDIAN S. The Role of Auxiliary Monomers and Emulsifiers on Wet Scrub Resistance of Various Latex Paints at Different Pigment Volume Concentrations,  Journal of Applied Polymer Science , Vol. 113, no5, pp. 3264-3268 ,2009.
3-
Majid Monji 1 *, Sadegh Abedi 2, Saeed Pourmahdian 1, Faramarz Afshar Taromi 1,    Effect of prepolymerization on propylene polymerization1, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 112 Issue 4, Pages 1863 – 1867, 2008
4-
M.Monji, S.Pourmahdian, M.Vatankhah, F.Afshar Taromi, Synthesis of Highly    Improved Ziegler -Natta Catalyst, Journal of Applied Polymer Science , 112 ,2007
5-
Saeed Pourmahdian and Miaad Ghanbari , Calculation of Kinetic Parameters and Active Sites Concentration for a New Multiple Site Model in Bulk Propylene Polymerization with the MgCl –Supported Ziegler–Natta Catalyst Using the Genetic Algorithm Method  , Chemical Product and Process Modelling , Vol.3  Issue . 1, Article 59 ,2008
6-
S.Chaeichian, S.Pourmahdian, F.Afshar Taromi , Synthesis of Unsaturated Polyester Resins from PET Wastes : Effect of a Novel Co-catalytic System on Glycolysis and Polyesterification Reactions , Designed monomers and polymers,  vol. 11, no 2, pp. 187-199, 2008
7-
پيرچراغي، پورمهديان، وطن­خواه،­ مطالعه اثر دما زمان و نحوه پيش پليمر شدن برشکل شناسي ذرات در پليمر  شدن دوغابي پروپيلن با کاتاليزورهاي ناهمگن زيگلر ناتا ، مجله ايراني علوم و فنآوري پليمر1386
8-
خراساني، پورمهديان،   مدل سازي جرم مولکولي و توزيع جرم مولکولي در پليمريزاسيون پروپيلن بوسيله کاتاليست هاي زيگلر ناتا در فاز دوغابي، نشريه علمي پژوهشي ( علمي و فني-علمي و مهندسي-فني و مهندسي) اميركبير ،1386
9-
S.Houshman, S.Fatemi, S.Pourmahdian , Synthesis of a latex with bimodalparticle size distribution for coating applications using acrylic monomers, Progress in Organic Coatings , Vol . 60, Issue 4, 312-319 ,2007
10-
M.Khorasani, S.Pourmahdian, F.Afshar Taromi, A.Nourahani , Estimation of critical Pigment Volume Concentration in Latex Paint Systems Using Gas Permeation, Science and Technology , 14.1384
11-
M. Jamshidi, F.Afshar Taromi, N.Mohamadi, S.PourmahdianStudy on cord/rubber interface at elevated temperatures by H-pull test method, Applied Surface Science, Vol. 249, Issues 1-4, 2005
12-
S.Pourmahdian , Calculation of leintic parameters and active sitessconcentration, Chemical product and process modeling , 1387
13-
.Pourmahdian , Estimation of Critical Pigment Volume Concentration in Latex Paint Systems Using gas Permeation ,Iranian Polymer Journal , 1384
14-
S.Pourmahdian , Study on cord / rubber interface at elevated temperatures by H-pull test ,Applied Surface Science, 1384
15-
S.Pourmahdian , Reactor Modeling of gas-phase polymerization of ethylene, Chemical Engineering and Technology , 1383
16-
S.Pourmahdian , Modeling of fluidized bed reactor of ethylene polymerization, Chemical   Engineering Journal, 1383
17-
S.Pourmahdian , Modeling of  styrene/butadiene coplymerization in emulsion with montcarlo method , Chemical Engineering and Technology,1382
18-
S.Pourmahdian , Emulsio copolymerization in a tubular reactor , Jurnal of Applied Polymer Scienc,1387
مقالات علمی چاپ شده در همایشها
19-
A.Rouhisefat, S.Pourmahdian, M.Vatankhah, Preparation of bi supported ziegler natta   catalysts    of   MgCl2 SiO   for   dthylene  polymerization, 6th  international  chemical  engineering conference , Tehran,1388
20-
A.Rouhisefat, S.Pourmahdian , A novel method to prepare bi supported Ziegler  natta catalysts of MgCl2 SiO2 , ISPST2009 , Tehran,1388
21-

Z.Sadrodini, S.Pourmahdian , Syntesis of porous silica particles by sol gel process in 3 phae emulsion media , ISPST2009 , Tehran,1388

22-
Sadrodini, S.Pourmahdian , S.Mohamadi, S.Tehrani Mastour,  S.Pourmahdian , Synthesis of high solid content nano sized polystyrene latex via cosurfactant free o w microemulsion polymerization , ISPST2009 , Tehran,1388
23-
A.Afshar Taromi, S.Pourmahdian, F.Afshar Taromi , Preparation of porous silica structure via   sacrificial template method using nano spherical polystyrene particles synthesized by miniemulsion polymerization , ISPST2009 , Tehran,1388
24-
M.Vatankhah, S.Pourmahdian, F.Afshar Taromi , Synthesis of spherical catalyst for low    pressure gas pharase polymerization , ISPST2009 , Tehran,1388
25-
S.Pourmahdian , highly active ziegler-natta catalyst for ethylene polymerization , 3rd conference on nanostructures , Kish ,1388
26-
A.H.Haghighi, F.Afshar Taromi, S.Pourmahdian , Synthesis of rigid polyurethane foam polyester polyol derived from waste PET bottles , PPS25 ,India ,1387
27-
E.Jalili Deyl,S.Pourmahdian, M.Vatankhah , Efect of support alchol content on catalyst morphology , Canadian chemical engineering calculator , Canada ,1387
28-
E.Jalili Deyl,S.Pourmahdian, M.Vatankhah , study of dealcholation sphenical supported ziegler-natta , Canadian chemical engineering calculator , Canada ,1387
29-
E.Mokhtari Karjagani, S.Pourmahdian, F.Afshar Taromi , Synthesis of radiation curable resin derived from poly ethylene terphthalate PET wastes , , 6th  international chemical  engineering conference , Tehran,1387
30-

A.H.Haghighi, F.Afshar Taromi, S.Pourmahdian
توليد فومهاي پلي يورتان با استفاده از محصول بدست آمده از بازيافت ضايعات پلي اتيلن ترفتالات , دوازدهمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي شيمي،تهران،1387

31-
A.Rouhisefat, S.Pourmahdian, M.Vatankhah , Ethylene polymerization using  MgCl2/SiO2-supported Ziegler Natta catalyst , ISPST2009 , Tehran,1388
32-
A M.Ghanbari,S.Pourmahdian, Calculation of Kinetic Parameters and Active Sites Concentration for a New Multiple Site Model in Bulk Propylene Polymerization With the MgCl 2 –Supported Ziegler– Natta Catalyst Using the Genetic Algorithm Method , ISPST2007 , Tehran ,1386
33- M.Vatankhah, S.Pourmahdian , Effect of MgCl2/EtOH ratios and agitation speed on  the preparation of MgCl2-Supported Spherical Catalyst , ISPST2007 , Tehran ,1386
34- M.Khorasani, F.Afshar Taromi, M.Mohseni, S.Pourmahdian , Latex dispersability index , ISPST2007 , Tehran ,1386
35- E.Jalili Deyl, S.Pourmahdian, A.Taghizadeh , Simulation of high density polyethylene (HDPE) polymerization Using Ziegler Natta Catalyst in Slurry Phase , ISPST2007 , Tehran ,1386
36- M.Najafai, S.Pourmahdian ,  Study on the  surface properties of latex made in  seeded  emulsion copolymerization , ISPST2007 , Tehran ,1386
37- S.Chaechian, F.Afshar Taromi, S.Pourmahdian , Synthesis of Unsaturated Polyester  resin  from  PET waste:  Effect of  Type of  catalyst    on  characteristics of   Products , ISPST2007 , Tehran ,1386
38- S.Houshmand Moayed, S.Pourmahdian , emulsion copolymerization of methyl methacrylate and butyl , ISPST2007 , Tehran ,1386
39- S.Chaechian, F.Afshar Taromi, S.Pourmahdian , A novel catalytic system for synthesis of unsaturated polyester resins from PET wastes , The 29 Austalasian Polymer Symposium , Australia,1385
40-

M.Ghanbari,S.Pourmahdian ,

مدل جديد سه سايتي جهت پليمريزاسيون بالک پروپيلن با استفاده از کاتاليزورهاي زيگلرناتاي هتروژن و محاسبه پارامترهاي سينتيکي بکمک الگوريتم ژنتيک ، يازدهمين کنفرانس ملي مهندسي شيمي ايران ،تهران ،1385.
41-

M.Khorasani, F.Afshar Taromi, S.Pourmahdian, cpvc of modern latexes, 55 canadian   chemical engineering conference, Canada,1384

42- پورمهديان ،نجفي،مطالعه بر روي اثر روش خوراك دهي روي خواص سطحي در پليمريزاسيون امولسيوني، يازدهمين کنفرانس ملي مهندسي شيمي ايران،تهران ،1385
43- M.Khorasani, F.Afshar Taromi, S.Pourmahdian , BI index in modern latexes , 55 canadian    chemical engineering conference, Tehran,1384
44- S.Pourmahdian, Synthesis of silica particles by sol-gel process in a o/w/o emulsion media, POLYMER PROCESSING SOCIETY, PPS-2009, Cyprus,1388
45- S.Pourmahdian ,Synthesis of Characterization of Porous Silica Particles by sol-gel Process in Three- Phase Emulsion Media,9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran,1388
46- S.Pourmahdian, Synthesis of nonspherical nano particles by two stage emulsion polymerization, 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran,1388
47- S.Pourmahdian ,    Study on the effects of prepolymerization parameters on  powder       morphology in propylene slurry polymerization with homogeneous Ziegler natta  catalyst, ISPST8th International Seminar on polymer Science and Technology,Iran,1386
48- Pourmahdian ,Modeling of emulsion terpolyizationنهمين کنفرانس ملي مهندسي شيمي ايران ,Iran, 1383
49- S.Pourmahdian, Study on the water- soluble monomer in emulsion terpolymerization of styrene/butadiene/acrylic acid and modeling with monte carlo simulation, World polymer congress macro 2004,Franc,1383
50- S.Pourmahdian ,A Compasion study between different feeding policies in emulsion copolymerization of vinyl acetate and 2- ethyl hexyl acrylate , Macro 2004 , Franc, 1383
51- S.Pourmahdian , A new fast method to determine CPVC of indoor latex paints, Macro 2004 , Franc, 1383
52- S.Pourmahdian , Study on surface properties of the lataex film made by seeded emulsion terpolymerization of styrene/butadiene/acrylic acid and modeling with monte carlo simulation,  macro 2004,Franc,1383
53- S.Pourmahdian ,Study on water soluble monomers in emulsion terpolymerization of styrene/Butadiene/Acrylic acid and modeling with Monte Carlo Simulation, macro 2004,Franc,1383
54- S.Pourmahdian,Computer Simulation of vinyl acetate emulstion polymerization Emulsion copolymerization of Butyl acrylate – Methyl methacrylate in a semi continues reactor , 8th chemical engineering conference ,Iran ,1382
55- S.Pourmahdian , Study on effect of nucleation and emulsifier concentration on the emulsion copolymerization of styrene/butadiene using monte Carlo Method, 8th chemical engineering conference ,Iran ,1382
56- S.Pourmahdian , بررسي کوپليمريزاسيون امولسيوني بوتيل آکريلات –متيل کريلات در راکتور نيمه پيوسته ،هشتمين کنفرانس مهندسي شيمي, Iran , 1382
57- S.Pourmahdian , ميکروکپسولاسيون سموم در پايلوت پلنت به روش پليمريزاسيون تعليقي بين سطحي و بررسي تاثير زمان اقامت و سرعت همزن بر خواص محصول ،هشتمين کنفرانس مهندسي شيمي،ايران،1382
58- S.Pourmahdian, A new method for measuring latex critical pigment volume concentration (LCPVC) by diffusion mechanism , ISPST 2003 ,Iran, 1382
59- S.Pourmahdian ,Effect of polyvinyl  alcohol on the particle size distribution if semi batch emulsion polymerized polyvinyl acetate , ISPST 2003 ,Iran, 1382
60- S.Pourmahdian , Modeling of  semi continuous emulsion polymerization of vinyl acetate, ISPST 2003 ,Iran, 1382
61- S.Pourmahdian , Production technique of polybutadiene rubber (BR) for high impact polystyrene in general purpose BR plant , ISPST 2003 ,Iran, 1382
62- S.Pourmahdian , Semi – continuous emulsion coplymerization of butulacrylate and vinyl acetate: effect of mixed emulsifiers , ISPST 2003 ,Iran, 1382
63- S.Pourmahdian, Study of particle formation in emulsion copolymerzation of styrene/butadiene by Monte – Carlo method part , ISPST 2003 ,Iran, 1382
64- S.Pourmahdian , Monte carlo simulation of partical formation & molecular weight distribution in Styrene / Butadiene emulsion copolymerization ,چهرمين کنگره مهندسي شيمي اروپا، اسپانيا،1382
65- S.Pourmahdian , A New Method for Measuring Latex Critical pigment Volume concentration (LCPVC) by Diffusion mechanism, ISPST 2003 ,Iran, 1382.
66- S.Pourmahdian , Emulsion of  Polyvinyl alcohol on the particle size distribution if semi batch emulsion polyvinyl acetate , ISPST 2003 ,Iran, 1382
67- S.Pourmahdian , Microencapsulation of fenitrathion pesticide(20%) in pilot plant , ISPST 2003 ,Iran, 1382
68- S.Pourmahdian , Modeling of semi continuous emulsion polymerization of vinyl acetate Under starved monomer  condition , ISPST 2003 ,Iran, 1382
69- S.Pourmahdian , Production terchnique of polybuadiene rubber (BR)for high impact polystryrene in general Purpose BR plant , ISPST 2003 ,Iran, 1382
70- S.Pourmahdian , Semi – Continous Emulsion Copolymerization of Butyl  Acrylate and Vinyl acetate:   Effect of Mixed Emulsifiers, ISPST 2003 ,Iran, 1382
71- S.Pourmahdian , study on patrtical formation emulsion copolymerization of styrene/butadiene by Mont-Carlo (methodpart I), ISPST 2003 ,Iran, 1382
72- پورمهديان، شبيه سازي كوپليمرشدن امولسيوني استايرن-بوتادين به روش مونت كارلو ،هفتمين كنگره مهندسي شيمي ايران،1381
73- پورمهديان، مدلسازي راكتور بستر سيال پليمريزاسيون اولفين ها، هفتمين كنگره مهندسي شيمي ايران،1381
74- پورمهديان، شبيه سازي كوپليمريزاسيون استايرن- بوتادين به روش مونت كارلو، هفتمين كنگره مهندسي شيمي ايران،1381
75- پورمهديان، سنتز آزمايشگاهي ترپليمراستايرن بوتادين 4 وينيل پيريدن، هفتمين كنگره مهندسي شيمي ايران،1381
76- پورمهديان، بررسي رفتار سينتيكي ترپليمريزاسيون امولسيوني 1،3 يوتادين ،استايرن و 4-وينيل پيريدن، ششمين كنگره مهندسي شيمي ايران،1380
77- S.Pourmahdian , Kinetic study of emulsion terpolymerization of 1,3-butadiene-styrene-4-vinyl pyridine, 6th chemical engineering conference,1379
78- S.Pourmahdian , study of azeotropy in terpolymerization of butadiene styrene 2 methyl 5 vinyl pyridine , ISPST 2000 ,Iran, 1379
79- S.Pourmahdian , Acomparative study on emulsion copolymerization in a tubular reactor , 3rd meeting of center de recherché appliqué sur les polymers, Canada, 1387
80- S.Pourmahdian , Etude de la copolymerisation en emulsion dans un reacteur tubulaire, 2ieme colloque société quebequosion des polymers et groupe de recherché francaise des polymers, Canada,1378
81- S.Pourmahdian , Effect of reactor configuration of the emulsion copolymerization of vinyl acetate-butyl acrylate in a tubular reactor, international symposium on polymers in dispersed media, france, 1377
82- S.Pourmahdian , Emulsion copolymerization of vinyl acetate and butyl acrylate in a tubular reactor,  international symposium on polymers in dispersed media, france, 1377
83- S.Pourmahdian , Effect of reactor Configuration in emulsion copolymerization of vinyle acetate and buty acrylate in a tubular reactor, 15th international symposium on chemical reaction engineering, USA, 1377
84- S.Pourmahdian , Emulsion copolymerization in a tubular reactor, 17th Canadian chemical engineering conference, Canada,1376
 
طراحي توسط دفتر فناوري اطلاعات
پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ