فهرست مقالات چاپ شده در مجلات ISI و علمي پژوهشي :
1-

نانومواد و خطرات بالقوه توليد و كاربرد آنها براي سلامتي انسان و محيط زيست، تاليف، 1385، شابك: x 14-8382-964

2-

گروههاي عاملي در شيمي، ترجمه سوسن رسولي و نيما رزاقي اصل، 1386، شابك: 6-16-8382-964

3-

Microwave-assisted Gel Combustion Synthesis of Nano-crystalline ZnO Doped with Cobalt as a Ceramic Pigment
S. Rasouli, M. Valefi, S. Jebeli Moeen and A.M. Arabi, Accepted to publish in Material Science-Poland

4-

Microwave induced solution combustion synthesis of nanocrystalline alumina powder
S. Saket, S. Rasouli, E. Ghassemi and K. Tahmasebi, Accepted to publish in Journal of Materials Science and Engineering

5-

Synthesis of Wurtzite Nano-crystalline ZnO-CoO Pigment by High Energy Milling S. Rasouli,
S. Jebeli Moeen, A. M. Arabi, Prog. Color Colorants Coat. 2(2009) 109-115

6-

Preparation of bronze pearlescent pigment by using unsupported mica-titania
S. Rasouli, S. Saket and M. Safi, Journal of Materials Science and Engineering, Volume 4, Number 1, January (2010) 51-56

7-

TiO2 colloidal suspension polydispersity with Sedimentation Field Flow Fractionation and Electronic Microscopy
Ph. J.P. Cardot, S. Rasouli and Ph. Blanchart, Journal of Chromatography A. 2001, 905, 1-2, 163-173

8-

Size and shape dependent separation of TiO2 colloidal sub-population with gravitational Field Flow Fractionation
S. Rasouli, Ph. Blanchart, D. Cledat and Ph. J.P. Cardot,Journal of Chromatography A. 2001, 923, 1-2, 119-126

9-

Experimental design methodology applied to the channel dimensions study on red blood cells elution in gravitational Field Flow Fractionation
S. Rasouli, E. Assidjo. T. Chianea and Ph.J.P. Cardot, Journal of Chromatography B. 2001, 754, 1, 11-21

10-

Field Flow Fractionation (FFF) of Cells Organelles
Ph.J.P Cardot, S. Battu, T Chianea and S. Rasouli, Encyclopedia of Separation Science. Wilson ID, Adlard ER, Cooke M and Pool CF ( Eds) Vol. 5 , 2267-2271, London, Academic Press

11-

Nano Powder Green Ceramic Pigment based on ZnO Doped with Cobalt by combustion method
Sousan Rasouli, Shirin Jebeli Moeen and Amir M. Arabi, ICCC2009

12- Size Characterization of nano Polystyrene Samples by A New Method in Separation Sciences; Field Flow Fractionation, S. Rasouli, 9th ISPST, 17-21 October 2009
13-

Microwave induced solution combustion synthesis of nanocrystalline alumina powder, comparison with conventional heating, Sh. Saket, S. Rasouli, K. Tahmasebi, E. Ghasemi, IIAC2009-Tehran

14-

One Step Rapid Synthesis of Nano-Crystaline ZnO by Solution Combustion Method
Sousan Rasouli and Shirin Saket, ICCC2009

15-

Preparation of nanosphere and nanorod TiO2 particles via sol-gel method by TiCl4 as precursor
Roohollah Azizi, Sousan Rasouli, Morteza Amrouni hosseini, ICCC2009

16-

Organic Colorant Nano-crystals, fabrication and photophysical properties
National conference of new materials, Tehran, 2008

17- Hydrogen Absorption and Diffusion into Mercury - Evaluation via Cyclic Voltammetry Technique under Performing Cathodic Potential", Shahabipour S., Jafarian M., Mahjani M.Gh., Rasouli S., Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials” (ICHMS’2007).
18-

The role of nano-structered Materials in improvement of concrete properties            
Sousan Rasouli, Ahmad Reza Rastkar, Alireza Mirhabibi, International Cement Conference, Tehran, oct 2004

19-

The effect of surfactant on characterization of graphite powder via Field Flow Fractionation (FFF) technique, S. Rasouli, A. Mirhabibi, Ph. Blanchart and A. Rafiee
1th International & 2nd National conference on Color Science and technology, Tehran, 3-5 jan. 2006

20-

Calculation f the viscosity-temperature relation of glasses and measurement of glasses and glazes viscosity by the needle penetrometry method
W. Atmani, S. Rasouli, P. Blanchart, 1th International & 2nd National conference on Color Science and technology, Tehran, 3-5 jan. 2006

21-

Size change of zircon pigment during glaze melting
A. Assifaoui, S Rasouli, P. Blanchart, 1th International & 2nd National conference on Color Science and technology, Tehran, 3-5 jan. 2006

22-

Synthesis of Gold Pearlescent Pigment based on mica-Tin dioxide   
M. Esfidari, A. Mirhabibi, S. Rasouli and J. Javadpoor, 1th International & 2nd National conference on Color Science and technology, Tehran, 3-5 jan. 2006

23-

Characterization of a high polydispers graphite powder using flow programming in Gravitational Field Flow Fractionation
12th international field flow fractionation Symposium, Czech Republic, August 2005.

 
طراحي توسط دفتر فناوري اطلاعات
پژوهشگاه علوم و فناوري رنگ